மனைவி — TJ Tamil

♥#மனைவிி…….!! ♥எங்கோ பிறந்து வளர்ந்து திருமணம் என்ற ஒருவாழ்க்கை உறவின் நூலின்வழியாக வாழ்வின் இறுதிவரை வரும் அவளின் நிஜமான தியாகம் மறைக்க படுகிறது மறக்க படுகிறது…..! ♥பிறக்க வைத்து வளர்த்து அவள் உடலை மறைக்க உடைகள் பல வாங்கி தந்து அவளது பசிக்கு உணவு தந்து அவளை பத்திரமாக தூங்க வைத்து அவளுக்கு இதுவரை அவளது உயிருக்கும் உடலுக்கும் பாதுகாப்பு தந்த அவளது பெற்றோர்கள்….! ♥சிறுவயதில் இருந்து அவளுக்கான சந்தோசங்களே வருத்ததங்களையும் உணவு உடை இடம் பாதுகாப்பு […]

via மனைவி — TJ Tamil